Algemene Voorwaarden Exett

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, rechtsverhouding c.q. (te sluiten) Overeenkomst, alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij SPM / Exett optreedt jegens een Klant.

1.2. De Klant met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder deze voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle latere aanvragen, offertes, opdrachten en inkooporders van SPM / Exett en Overeenkomsten tussen SPM / Exett en de Klant.

1.3. Wijzigingen in de tussen SPM / Exett en de Klant gesloten Overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen SPM / Exett en Klant zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Begripsbepalingen

2.1. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘SPM / Exett wordt daaronder verstaan:

SPM (tevens handelend onder de naam Exett, Muizenman.nl, Bestrijdingsproducten.nl, SPM ongediertebestrijding, SPM online shopping), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65607120 , gevestigd te Hilvarenbeek aan Bukkumweg 38, 5081 CT, emailadres info@exett.nl, telefoonnummer +31 13 7910160.

2.2. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘Klant’ wordt daaronder verstaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon waarmee SPM / Exett een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie SPM / Exett een aanbod heeft gedaan.

2.3. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘Overeenkomst’ wordt daaronder verstaan: de overeenkomst tussen SPM / Exett en de Klant, inclusief deze algemene voorwaarden die deel uitmaken van de Overeenkomst.

2.4. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘Levering’ wordt daaronder verstaan: het geheel van de order of opdracht en de (af)levering van de gekochte of verkochte zaken of diensten en de oplevering van het werk.

2.5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘Eigen merken’ wordt daaronder verstaan: de door SPM / Exett dan wel de aan haar gelieerde ondernemingen gevoerde merken waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot Exett, Pestline, Bestrijdingsproducten.nl alsook de eigen merken.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van SPM / Exett zijn vrijblijvend. SPM / Exett heeft het recht haar aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding van het aanbod haar heeft bereikt.

3.2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand zodra SPM / Exett deze schriftelijk (e-mail daaronder mede begrepen) of telefonisch aan de Klant bevestigt, dan wel indien SPM / Exett met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang maakt. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk aan de Klant is bevestigd, levert het feit van aflevering van zaken door SPM / Exett dwingend bewijs op van het bestaan van een Overeenkomst met de Klant. De inhoud van de door SPM / Exett verzonden factuur wordt dan geacht de Overeenkomst correct weer te geven.

Artikel 4 - Levering en leveringstermijnen

4.1. De door SPM / Exett opgegeven levertijden en termijnen zijn slechts indicatief en geen fatale termijnen.

4.2. SPM / Exett heeft het recht om een order in gedeelten af te leveren en die gedeelten separaat bij de Klant in rekening te brengen. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

Artikel 5 - Kwaliteit en garantie

5.1. De door SPM / Exett aan de Klant van zaken verstrekte productinformatie betreft indicatieve gemiddelden waarvan afwijking mogelijk is. Productinformatie betreft geen garanties ten aanzien van de door SPM / Exett te verrichten prestatie of de werking van de zaken. Afwijkingen daarvan zijn derhalve geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door SPM / Exett.

5.2. De kwaliteit, hoeveelheid en het gewicht zoals deze zijn vastgesteld door of namens SPM / Exett ten tijde van levering zijn het bewijs of de levering voldoet aan de Overeenkomst, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.

Artikel 6 - Prijzen

6.1. Alle door SPM / Exett in aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn, tenzij expliciet anders vermeld, exclusief btw en eventuele heffingen en/of rechten.

6.2. Indien en voor zover tussen partijen geen prijs is overeengekomen geldt tussen partijen de op de dag van Levering bij SPM / Exett gangbare verkoopprijs.

6.3. SPM / Exett is gerechtigd de overeengekomen prijs eenzijdig te verhogen of anderszins van de gedane aanbieding af te wijken, wanneer de factoren die de kostprijs bepalen na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gewijzigd. Het gaat dan onder meer maar niet uitsluitend om factoren zoals: inkoopprijzen, lonen, sociale- en overheidslasten, vervoerskosten (waaronder in het bijzonder brandstofprijzen), verzekeringspremies, koersen, invoerrechten, belastingen, heffingen en rechten, ook indien de verhoging daarvan ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst voorzienbaar was. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedraagt, heeft Klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen na de aangekondigde prijsverhoging te ontbinden.

Artikel 7 - Betaling

7.1. Tenzij expliciet anders vermeld op de factuur geldt voor Klant een betaaltermijn van veertien dagen na factuurdatum. Klant doet uitdrukkelijk afstand van eventuele rechten tot verrekening of opschorting, op welke grond dan ook.

7.2. SPM / Exett is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Klant zekerheidsstelling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen alvorens tot Levering over te gaan.

7.3. In de volgende gevallen zijn de vorderingen van SPM / Exett direct opeisbaar en is Klant direct in verzuim:

  1. Klant komt één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig na;
  2. Tegen Klant is een faillissementsverzoek ingediend, deze is failliet gegaan of heeft surseance van betaling aangevraagd c.q. een verzoek tot wettelijke schuldsanering ingediend;
  3. Er wordt beslag op zaken of vorderingen van Klant gelegd;
  4. De (rechtspersoon van) Klant wordt ontbonden of geliquideerd.

7.4. Alle door SPM / Exett aan Klant geleverde of te leveren zaken blijven het eigendom van SPM / Exett tot het moment waarop Klant al haar (betalings-)verplichtingen aan SPM / Exett is nagekomen. Tot dat moment wordt Klant slechts geacht zaken voor SPM / Exett te ‘houden’.

7.4. Zolang Klant niet de eigendom van de geleverde zaken heeft verkregen, is Klant slechts gerechtigd deze zaken door te verkopen of te verwerken indien dit behoort tot de normale uitoefening van haar bedrijf. Het is Klant verboden de door SPM / Exett afgeleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden dan wel enig ander recht hierop te vestigen. Partijen verklaren te beogen aan dit beding goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek toe te kennen.

Artikel 8 - Reclame

8.1. Klant is verplicht op het moment van Levering te (doen) controleren of de afgeleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst.

8.2. Klachten met betrekking tot bij Levering kenbare gebreken dient Klant direct kenbaar te maken op de afleverbewijzen (zoals de vrachtbrief), bij gebreke waarvan het recht van reclame met betrekking tot die zichtbare gebreken voor Klant vervalt.

8.3. Klachten met betrekking tot bij Levering niet-kenbare gebreken dient Klant uiterlijk zeven dagen na Levering, maar in ieder geval voorafgaand aan het moment waarop Klant de geleverde zaken aanwendt binnen haar bedrijf, schriftelijk en gemotiveerd aan SPM / Exett kenbaar te maken. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht van reclame voor Klant.

8.4. Zaken waarover door Klant geklaagd is, dienen door Klant ongebruikt, onvermengd en onbewerkt te worden geretourneerd aan SPM / Exett.

8.5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, behoudt SPM / Exett zich het recht voor de geleverde zaken te vervangen dan wel het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk te restitueren.

8.6. Het indienen van een klacht, ongeacht of deze gegrond is, ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichting jegens SPM / Exett. Het is de Klant niet toegestaan om (al dan niet gepretendeerde) vorderingen van de Klant met vorderingen van SPM / Exett te verrekenen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1. De verplichting van SPM / Exett tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen SPM / Exett uit hoofde van een door haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang daarvan is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het voor die gebeurtenis geldende eigen risico, met in achtneming van het hierna in dit artikel 9 bepaalde.

9.2. Indien en voor zover SPM / Exett geen beroep toekomt op artikel 9.1. (bijvoorbeeld doordat de verzekeraar geen dekking verleent), is de aansprakelijkheid van SPM / Exett in alle gevallen beperkt tot het door SPM / Exett voor de prestatie die de grondslag voor de aansprakelijkheid vormt gefactureerde bedrag met een maximum van € 10.000,00 tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

9.3. SPM / Exett is in geen geval jegens de Klant aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder begrepen bedrijfsschade, winstderving, verlies van goodwill, het mislopen van subsidies, gemiste besparingen of kosten die gepaard gaan met een eventuele ‘recall’ van zaken, et cetera). Klant dient zich afdoende tegen dergelijke risico’s te verzekeren.

9.4. Klant vrijwaart SPM / Exett voor alle aanspraken van derden met het oog op de door SPM / Exett aan de Klant geleverde zaken en diensten.

9.6. Klant zal op eerste verzoek van SPM / Exett volledig meewerken aan een eventuele door SPM / Exett geïnitieerde ‘product recall’, ongeacht of de Klant de door SPM / Exett geleverde zaken reeds aan derden heeft (af)geleverd.

Artikel 10 - Overige bepalingen

10.1. Indien één van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, dan tast dit de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.

10.2. Het is de Klant en de aan haar gelieerde (rechts)personen toegestaan om door SPM / Exett aan de Klant geleverde of te leveren zaken aan te bieden via een eigen online webwinkel. Het is de Klant en de aan haar gelieerde (rechts)personen daarentegen niet toegestaan om door SPM / Exett aan de Klant geleverde of te leveren zaken aan te bieden via webwinkels van derden of digitale platforms van derden (daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot Marktplaats, Bol.com en Amazon).

10.3. Bij overtreding van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en verbeurt de Klant aan SPM / Exett een boete van € 25.000,- per overtreding, te vermeerderen met een boete van € 2.500,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverlet het recht van SPM / Exett om in plaats daarvan vergoeding van haar volledige schade te vorderen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1. Op de rechtsverhouding (waaronder de Overeenkomst) tussen SPM / Exett en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

11.2. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (het Weens Koopverdrag) is nadrukkelijk niet van toepassing op de tussen SPM / Exett en de Klant of Verkoper gesloten Overeenkomst. De werking van dit verdrag wordt uitgesloten.

11.3. Elk geschil voortvloeiende uit de tussen SPM / Exett en de Klant of Verkoper gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter, Nederlands recht is van toepassing.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.